Algemene Voorwaarden 2006 VHL

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- VHL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V.” gevestigd te Wageningen.
- Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie VHL werkzaamheden verricht.
- Opdracht: ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van VHL.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij VHL werkende personen en bestuurder(s) van VHL en de verbonden rechtspersonen.

Artikel 3 – Totstandkoming
1. Alle mondelinge aanbiedingen door VHL zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of offerte blijft een maand van kracht, tenzij anders aangegeven op de offerte.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van VHL, tenzij VHL met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 4 – Prijzen
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door VHL opgegeven, is geen prijs opgegeven dan geldt de prijs volgens de meest actuele prijslijst van VHL.
2. De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en verzendkosten.
3. Verrekening van meerwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever, de opdracht of de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht.
4. De verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan VHL, zoals verhoging van belastingen of prijsstijgingen of als gevolg van wijziging van de voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst, worden verrekend als meerwerk.
6. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van VHL op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. VHL neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop door partijen of overheid van toepassing verklaarde en in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat VHL tijdig kan beschikken over de zaak om de opdracht aan te vangen. Bij overtreding van deze bepaling is VHL gerechtigd zijn kosten in rekening te brengen.
3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en staat in voor de juiste herkomst en identiteit van de zaak.

Artikel 6 – Oplevering
1. De overeengekomen levertijd wordt door VHL zoveel mogelijk in acht genomen, maar geldt nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal VHL in overleg treden met de opdrachtgever.
2. Indien VHL een opdracht heeft voltooid of indien de uitslag van door VHL uitgevoerd onderzoek aan opdrachtgever is toegezonden, heeft opdrachtgever gedurende acht dagen na voltooiing of verzending de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd melding te maken van een gebrek in de uitvoering. Als het gebrek niet bij voltooiing of ontvangst van de uitslag te onderkennen was, dan dient het gebrek binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek kende of had kunnen kennen, te worden gemeld.
3. Indien de opdrachtgever geen of althans niet-tijdig, niet-schriftelijk of niet-gemotiveerd melding heeft gemaakt van een gebrek, vervalt ieder recht van opdrachtgever op schadevergoeding, direct of indirect verband houdend met de opdracht.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verzekering
1. De aansprakelijkheid van VHL, op welke grondslag dan ook, is ingeval van gebreken bij de uitvoering van een opdracht en met name laboratoriumonderzoeken: (a) bij een factuurbedrag tot € 1.000 beperkt tot maximaal € 2.500, (b) bij een factuurbedrag van € 1.000 tot € 2.500 beperkt tot maximaal € 5.000 en (c) bij een factuurbedrag boven € 2.500 beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. Indien voor meerdere werkzaamheden tegelijk opdracht wordt gegeven, wordt elke werkzaamheid als individuele opdracht beschouwd.
2. De aansprakelijkheid van VHL voor gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en andere vormen van bedrijfschade zijn uitgesloten.
3. Opdrachtgever vrijwaart VHL voor aanspraken van derden voor zover deze de hiervoor onder 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat of betrekking hebben op de hiervoor onder 2 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Betaling en opschorting
1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur door VHL te geschieden. Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien opdrachtgever niet binnen die termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, ook al is geen sprake van een handelsovereenkomst.
3. Nadat de opdrachtgever in verzuim is, is VHL zonder nader ingebrekestelling gerechtigd tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande bedrag met rente.
4. VHL is gerechtigd om de afgifte alle zaken van opdrachtgever en de uitslagen van onderzoeken op te schorten, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn.

Artikel 9 – Annulering
1. Annulering één week voor aanvang van de opdracht is kosteloos. Echter, indien VHL voor de uitvoering van de opdracht speciale zaken heeft besteld of voorbereidingen heeft getroffen vergoedt de opdrachtgever deze kosten en wel minimaal 10% van de overeengekomen aanneemsom.
2. Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de opdracht en na aanvang van de opdracht vergoedt opdrachtgever de door VHL geleden schade en wel minimaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – Ontbinding
1. VHL is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag op de zaak wordt gelegd.
2. Bij ontbinding heeft VHL recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 11 – Bewaring gegevens en zaken
1. De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door VHL 5 jaar bewaard. Op verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch VHL is gerechtigd kopieën daarvan te maken.
2. De door de opdrachtgever toegezonden zaken worden maximaal één jaar door VHL bewaard. Daarna is VHL gerechtigd de zaken te vernietigen, tenzij opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de zaken langer door VHL bewaard dienen te worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot
1. Op alle overeenkomsten tussen VHL en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank te Arnhem is in geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst de bevoegde rechter, tenzij sprake is van een kantonzaak.
3. Deze voorwaarden kennen een versie in de Nederlandse en Engelse taal, alleen Nederlandse tekst is bindend.
4. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juli 2006 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 30 juni 2006 onder nummer 09112692.

VHL is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001 (registratie nummer NL10/81826438)
VHL is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 (registratie nummer L472)

(Directie120410WHaF008v05)

 

 

 

Algemene voorwaarden als PDF

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden 2006 als pdf.